Werkwijze

Vrijblijvend gesprek

Mijn aanpak begint altijd met een vrijblijvend gesprek, meestal met de teamleider of manager. We maken nader kennis en bespreken wat de teamleider of de manager wil bereiken. Als dat op prijs wordt gesteld, doe ik suggesties over de gewenste en haalbare doelen.
Soms is er nog even bedenktijd en terugkoppeling nodig. Soms komen we meteen al tot afspraken over het vervolg. Op basis van de besproken doelen maak ik een offerte op maat.

Individuele en groepsgesprekken

Vervolgens organiseer ik individuele gesprekken met elk teamlid of groepjes over de afgelopen periode, de beleefde knelpunten en de gewenste oplossingen. Om een goed beeld te krijgen wordt afgesproken dat de gesprekken een vertrouwelijk karakter hebben. Soms heb ik ook met mensen buiten het team een gesprek om ook hun beeld van het team te gebruiken.

Teamsessies

Op basis van hetgeen uit de gesprekken in beeld komt en de doelen van de teamleider of manager stel ik een programma van aanpak op voor de teamsessie(s).
In een of meer sessies met het team – soms een dag, soms een dagdeel, soms meerdere dagdelen – diepen we de verschillende thema’s en gespreksonderwerpen uit. We kijken naar oorzaken en relaties tussen oorzaken, naar omgevingsfactoren en de wijze waarop mensen handelen en zich gedragen.
Vaak is het nodig dat de ‘lucht geklaard wordt’. Incidenten die hebben plaatsgevonden worden uitgediept: Wat is er gebeurd? Had het ook anders gekund? Wat was er dan gebeurd? Ook kan het nodig zijn te werken aan herstel van de onderlinge relaties: wat is nodig om het vertrouwen in elkaar weer terug te krijgen?

Oplossingsgerichte aanpak

We werken toe naar oplossingen die haalbaar en aanvaardbaar zijn. Ook bespreken we wat nodig is om de gewenste oplossingen te realiseren. We maken afspraken. Begeleiding van het team is mogelijk, bij het realiseren van de oplossingen, zoals een andere werkwijze, een andere structuur, een andere soort overleg, coaching op het werk. Soms maakt scholing of een opleiding voor een of meer mensen deel uit van de oplossing.

Evaluatie en borging

Ongeveer een half jaar na de interventie komt Kaatee terug voor een teamsessie, waarin wordt teruggeblikt en geëvalueerd of de afgesproken doelen zijn gehaald. Die evaluatie is belangrijk om het team nog eens te herinneren aan de verworven verbeteringen en helpt mee deze te borgen.